Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum:  1 januari 2019

1. Inleiding

Welkom op deze site, app of andere online service die wordt beheerd door Life Fitness. Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") gelden voor alle websites, apps of andere online diensten die een link bevatten naar deze Voorwaarden (samen de "Site"). Overal op de Site verwijzen de termen "Life Fitness", "wij", "ons" en "onze" naar Life Fitness en alle gelieerde partijen en dochterondernemingen met hun directeuren, bestuurders, medewerkers, tussenpersonen, onafhankelijke opdrachtnemers en vertegenwoordigers. Life Fitness biedt de Site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via de Site beschikbaar zijn, aan personen aan op voorwaarde dat al deze Gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd (individueel "u," "je," "uw," "jouw," of "Gebruiker" en gezamenlijk "u" of "Gebruikers").

Deze Voorwaarden zijn bindend en u gaat ermee akkoord dat u aan deze Voorwaarden zal voldoen. Deze Voorwaarden gaan in op de bovenvermelde Ingangsdatum. Het openen of gebruiken van de Site betekent dat u zonder beperking of kwalificatie instemt met deze Voorwaarden.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Site. Life Fitness behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en de content van de Site te wijzigen, inclusief de functies, beschikbaarheid of bediening van de Site, op elk moment dat het ons schikt. We raden u aan de op de Site gepubliceerde Voorwaarden regelmatig na te lezen. U stemt ermee in dat u volgt of er wijzigingen aan de Site worden aangebracht en dat uw gebruik van de Site na de publicatie van wijzigingen impliceert dat u deze wijzigingen begrijpt en ermee instemt.

Voor sommige producten, diensten of onderdelen van de Site kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden op de Site gepubliceerd in relatie tot het aanbod waarop ze betrekking hebben. In het geval de andere voorwaarden niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, zijn de andere voorwaarden van toepassing op het relevante aanbod.

De Site kan links bevatten naar goederen, diensten of content waar wij geen controle over hebben, met inbegrip van websites of apps van derden waar producten beschikbaar kunnen zijn voor aankoop.  Deze links worden alleen aangeboden voor het gemak en als een extra toegangsweg tot het onderwerp dat op de gekoppelde locatie beschikbaar is. Life Fitness heeft niet per definitie volledig beoordeeld waar de gekoppelde locatie over gaat en is er niet verantwoordelijk voor, noch voor eventueel aangeboden goederen, diensten, content of producten. De opname van links naar andere websites of apps moet niet worden opgevat als goedkeuring van de content van de gekoppelde websites of apps, en er kunnen andere voorwaarden gelden voor het gebruik van de gekoppelde websites, apps of voor aankopen op deze locaties. Life Fitness is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites, apps of diensten of voor verlies, schade of andere nadelen veroorzaakt door het gebruik van de websites, apps, goederen, diensten, content of producten waarnaar op de Site wordt verwezen. Sommige producten van Life Fitness worden te koop aangeboden door onafhankelijke verkopers of externe retailers. De aankoop van deze producten valt onder de voorwaarden van de geldende betalingsovereenkomst voor verkoop, verhuur of detailhandelverkoop of van een ander type overeenkomst.

2. Privacybeleid

Wij hebben een Privacybeleid dat geldt voor de Site. Het bevat belangrijke informatie over de manieren waarop we informatie over u verzamelen, gebruiken en delen.  We raden u aan dit Privacybeleid te lezen, zodat u uw keuzes met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke informatie begrijpt.  Ons Privacybeleid wordt beschouwd als een onderdeel van deze Voorwaarden.

3. Mogelijkheid om akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden

U bevestigt dat u wettelijk meerderjarig bent, juridisch bindende overeenkomsten volgens de geldende wetgeving kunt sluiten en volledig in staat en bevoegd bent om de in deze Voorwaarden vermelde voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan, en dat u zich aan deze Voorwaarden zult onderwerpen, ze in acht zult nemen en er zich aan zult houden. 

4. Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

De op deze Site geboden informatie is alleen voor informatiedoeleinden. Life Fitness doet al het redelijke om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site juist is. Desondanks kunnen de juistheid, volledigheid en tijdigheid van deze informatie niet worden gegarandeerd. Life Fitness aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie op de Site. De Site mag niet uitsluitend worden vertrouwd of gebruikt als basis voor ingrijpende beslissingen, zonder dat er belangrijke of juistere, completere of actuelere informatiebronnen worden geraadpleegd.

Life Fitness verklaart noch garandeert dat op de Site weergegeven of vermelde producten of diensten op dit moment voor verkoop beschikbaar of in productie zijn of voor commercieel gebruik zijn getest. Ongeacht de informatie op de Site behoudt Life Fitness zich het recht voor de levering van producten en diensten, met inbegrip van modellen, onderdelen, accessoires en andere items, zonder kennisgeving vooraf te staken, en om specificaties op elk gewenst moment en zonder verdere verplichtingen te wijzigen. De informatie op de Site vormt geen bindend aanbod om producten of diensten te kopen of te verkopen, of om producten of diensten in uw gebied beschikbaar te stellen. Life Fitness verklaart en garandeert evenmin dat op de Site weergegeven of vermelde vacatures op dat moment beschikbaar zijn. De informatie op de Site over vacatures vormt geen bindend aanbod van werk.

5. Gebruik van de Site en gedragsnormen

U gaat ermee akkoord dat u de Site en de content ervan niet voor verkeerde doeleinden zult gebruiken, zodat de integriteit van de Site en de gebruikersbeleving gehandhaafd worden. U mag het volgende bijvoorbeeld niet doen (of proberen te doen), noch mag u daartoe aanmoedigen of anderen erbij helpen:

 • Het hinderen of verstoren van a) het normale beheer van de Site en de navigatie erop, en b) de beschikbaarheid van de Site voor andere Gebruikers.
 • Het omzeilen van maatregelen die wij nemen om toegang tot de Site of bepaalde content op de Site te beperken.
 • De Site bezoeken met behulp van een onbevoegde "robot", "spider", of "scraper" of een ander geautomatiseerd hulpmiddel.
 • Een vals(e) naam, e-mailadres of andere valse contactgegevens opgeven of gebruiken, zich voor een andere persoon of entiteit uitgeven of anderszins een valse voorstelling geven van uw identiteit of betrokkenheid, of van de herkomst van het materiaal dat u verzendt.
 • De Site of zijn content weergeven in een "frame" of op een andere wijze die aansluit op andere content of een ander handelsmerk, of op enig andere wijze die Life Fitness mogelijk van inkomsten berooft of valselijk een relatie tussen ons en een externe partij suggereert.
 • Commercieel gebruik maken van de Site of van de content ervan, waaronder het verzamelen en gebruiken van informatie over onze productaanbiedingen, beschrijvingen, afbeeldingen, prijzen, verkoopvolumes, behalve wanneer wij hiervoor specifiek toestemming geven.
 • Links naar de Site onderhouden vanaf andere commerciële websites dan de toegestane websites van distributeurs van producten van Life Fitness, of links naar de Site handhaven terwijl wij u gevraagd hebben die te verwijderen.
 • Het naar of via de Site verzenden van virussen, spyware, adware of andere schadelijke codes, berichten van politieke campagnes, kettingbrieven, bulkmail of enige andere vorm van "spam".
 • Het ontmantelen, decompileren of anderszins aan reverse engineering onderwerpen van software of andere technologie die via de Site wordt gebruikt of daar beschikbaar is.
 • De Site gebruiken om voor andere goederen of diensten dan die van Life Fitness reclame te maken of die te promoten.
 • De Site gebruiken om persoonlijke informatie over andere gebruikers te verzamelen of te verzenden.
 • De Site of content van de Site gebruiken om voor andere personen, entiteiten of zaken te adverteren of te werven, of anderszins met ons te concurreren of illegaal en kwaadwillend ten nadele van onze bedrijfsbelangen of onze reputatie op te treden.

Als u deze paragraaf schendt, kunnen wij uw toegang tot de Site beëindigen, andere corrigerende maatregelen treffen en rechtsmiddelen aanwenden. De beëindiging van toegang tot of het gebruik van de Site doet geen afbreuk aan, en houdt geen afstand in van, een recht of vergoeding waarop Life Fitness wettelijk of volgens aanvullende rechtsbeginselen aanspraak kan maken.

6.  Accounts

De Site kan u de mogelijkheid bieden een gebruikersaccount aan te maken om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site (een "Gebruikersaccount"). In deze paragraaf "Accounts" worden de aanvullende, voor Gebruikersaccounts vastgestelde voorwaarden vastgesteld.  

U mag slechts één Gebruikersaccount aanmaken en aanhouden en u mag het Gebruikersaccount van iemand anders niet gebruiken. U dient bepaalde informatie aan Life Fitness te verstrekken in het geval u een Gebruikersaccount wilt aanmaken. Daarnaast kunnen wij u om andere, optionele informatie verzoeken. Wanneer wij gegevens van u vragen voor het aanmaken van een Gebruikersaccount, dient u Life Fitness de juiste en volledige informatie te geven. U moet uw account daarnaast bijwerken wanneer de informatie die u ons hebt verstrekt is veranderd. U kunt dat doen via de accountsectie op de desbetreffende Site of door contact met ons op te nemen via privacy@lifefitness.com. De informatie die u hebt verstrekt voor het aanmaken van een Gebruikersaccount mag door Life Fitness worden gebruikt, zoals uiteengezet in het Privacybeleid en in andere bepalingen van deze Voorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de aanmeldgegevens van uw Gebruikersaccount, zoals inlognamen en wachtwoorden, en u mag niet toestaan dat anderen uw Gebruikersaccount gebruiken.  U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle via uw Gebruikersaccount ontplooide activiteiten. Als u reden hebt aan te nemen dat een onbevoegde persoon uw Gebruikersaccount gebruikt of zich er toegang toe heeft weten te verschaffen, neem dan meteen contact met ons op via privacy@lifefitness.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van uw Gebruikersaccount.

U geeft ons toestemming de contactgegevens te gebruiken die u ons verstrekt om met u te communiceren over onze Site en producten. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, vrijgaven en andere berichten die wij u langs elektronische weg verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties of e-mails, aan alle wettelijke vereisten voor schriftelijke mededelingen voldoen. U kunt ervoor kiezen geen marketinge-mails te ontvangen door hiervoor de instructies in deze e-mails op te volgen.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot uw Gebruikersaccount op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot inactiviteit of misbruik. Wanneer de toegang tot uw Gebruikersaccount is beëindigd, kunt u de toegang verliezen tot informatie die in verband met uw Gebruikersaccount is opgeslagen, alsmede promotionele accountkredieten en andere vormen van waarde die te maken kunnen hebben met uw Gebruikersaccount. Na beëindiging blijven deze Voorwaarden van toepassing op elk ander gebruik van de Site dat u is toegestaan.

De Site biedt verschillende mechanismen om uw Gebruikersaccount uit te schakelen of te verwijderen.  Op veel van onze sites kunt u inloggen op uw Gebruikersaccount en uw account uitschakelen of verwijderen via de accountinstellingen.  In sommige gevallen kan Life Fitness een deel van de bijbehorende accountgegevens bewaren voor rapportage- of regelgevingsdoeleinden nadat een gebruikersaccount is uitgeschakeld of verwijderd. 

Houd er rekening mee dat als u een Gebruikersaccount bij ons hebt aangemaakt en u tot datzelfde account toegang hebt via een website of mobiele app (bijv. Halo Fitness), u het Gebruikersaccount niet verwijderd door de mobiele app te verwijderen.  U moet de website bezoeken om uw Gebruikersaccount te verwijderen of contact met ons opnemen via privacy@lifefitness.com.

7.  Community-forums en gebruikerscontent

U kunt op de Site de mogelijkheid hebben om opmerkingen te plaatsen of anderszins materiaal via de Site te publiceren of te verzenden, waaronder, maar niet beperkt tot productbeoordelingen, blogs, "My Community"-secties, clubs van eigenaren en officiële socialemedia-accounts van Life Fitness op Facebook of Twitter (samen "Community-forums").  Uitgezonderd bestellingen van producten en persoonlijke informatie, wordt de informatie die u ons verstrekt in deze Voorwaarden "Gebruikerscontent" genoemd.  Deze paragraaf 7 "Community-forums en Gebruikerscontent" bevat aanvullende voorwaarden die gelden voor Gebruikerscontent.

U bent verantwoordelijk voor Gebruikerscontent die via de Site is verzonden, met inbegrip van de legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht van dergelijke Gebruikerscontent. Het is u verboden Gebruikerscontent te versturen die: (i) vals, frauduleus, lasterlijk, smadelijk, obsceen of bedreigend is, een inbreuk vormt op de privacy- of publiciteitsrechten, intellectuele eigendomsrechten schendt, beledigend, illegaal of anderzijds afkeurenswaardig is, (ii) een strafbaar feit vormt of aanmoedigt er een te plegen, de rechten van enige partij schendt of op welke andere wijze ook aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of enige wet overtreedt, of (iii) inbreuk maakt op de bepalingen van paragraaf 5, "Gebruik van de Site en gedragsnormen."  Wanneer u Gebruikerscontent verstuurt, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt ons die te verstrekken, dat de content bovenstaande verbodsbepalingen niet overtreedt en niet onjuist, vals of misleidend is.

Wanneer u Gebruikerscontent verstuurt, kunnen de profielgegevens die u in verband met uw Gebruikersaccount hebt verstrekt (bijv. uw gebruikersnaam) met de Gebruikerscontent worden weergegeven. U verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde, rechtenvrije, permanente, onherroepelijke, volledig overdraagbare, sublicentieerbare vergunning om Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken uit te maken, te distribueren, uit te voeren, weer te geven en op enige andere wijze te exploiteren op elke nu bekende of in de toekomst ontwikkelde wijze, en voor elk doel, waaronder voor de ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van producten en voor advertenties. U stemt ermee in dat (1) ons geen Gebruikerscontent in vertrouwen wordt geleverd; (2) er geen vertrouwelijke of fiduciaire relatie bestaat tussen u en ons; en (3) u niet verwacht dat wij uw Gebruikerscontent beoordelen, erkennen en u ervoor vergoeden.

Om misverstanden te vermijden is het ons beleid om geen creatieve ideeën, productontwerpen, voorstellen, ondernemingsplannen of soortgelijk materiaal te accepteren die als Gebruikerscontent worden geleverd. Wij verzoeken u ons dergelijk materiaal niet te leveren. Doet u dat toch, dan is de direct voorafgaande paragraaf van toepassing.

Wij kunnen Gebruikerscontent weigeren of verwijderen zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen Gebruikerscontent controleren, maar zijn niet verplicht dat te doen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies of schade vanwege uw Gebruikerscontent of soortgelijke publicaties door andere gebruikers.

8. Informatie over aankopen en financiering

De Site kan u de mogelijkheid bieden producten te bestellen.  In sommige situaties kan de Site u doorverwijzen naar een externe partij die namens ons producten verkoopt of betalingen verwerkt. Deze paragraaf 8 "Aankopen" bevat aanvullende voorwaarden voor dergelijke bestellingen. 

Informatie over financiering. Van tijd tot tijd kan de Site u mogelijkheden bieden persoonlijke informatie in te voeren en aanvullende informatie te verkrijgen over financieringsopties voor een aantal van onze producten.  De financieringsinformatie wordt geleverd door derden en valt onder het beleid en de voorwaarden van deze derden.

Beschikbaarheid en prijzen van producten. Niet alle producten zijn in alle modellen en kleuren beschikbaar. Wanneer u een product bestelt, wordt de prijs tijdens het besteltraject duidelijk gemaakt. Alle prijzen zijn in Amerikaanse dollars.  U gaat ermee akkoord dat u de prijs betaalt die in de bestelling wordt vermeld, alsmede belastingen en verzendkosten, indien van toepassing. Wij proberen correcte informatie over prijzen op de Site te publiceren. Toch kan het af en toe voorkomen dat er een onjuiste prijs wordt vermeld.  Wanneer wij een dergelijke fout ontdekken, proberen wij u daarvan op de hoogte te stellen via de contactgegevens die wij hebben gekregen in verband met uw bestelling, en bieden wij u de keus uw bestelling te annuleren of de juiste prijs te betalen. 

Productomschrijvingen. We proberen producten op de Site zorgvuldig te beschrijven en weer te geven.  We kunnen evenwel niet garanderen dat de afbeeldingen die wij tonen correct op uw apparaat worden weergegeven, of dat onze productbeschrijvingen en -afbeeldingen altijd volledig, betrouwbaar, actueel en vrij van fouten zullen zijn. Wanneer u een product van de Site koopt dat volgens u niet is zoals het is beschreven of weergegeven, kunt u het retourneren voor zover het geldende retourbeleid dit toestaat.

Belastingen. Aankopen via de Site kunnen in bepaalde staten worden belast. Belastingtarieven verschillen van staat tot staat. Het is uw verantwoordelijkheid dat u al deze belastingen betaalt.

Kortingen en promoties. De specifieke voorwaarden voor kortingen en andere promoties worden vermeld op het moment dat ze worden aangeboden.  Promoties kunnen niet worden gecombineerd tenzij wij uitdrukkelijk anders bepalen. Op het moment van bestellen wordt vastgesteld of er promoties van toepassing zijn op uw aankoop.

Bestellen. Wanneer u op de Site op de knop "Bestelling plaatsen" klikt, stelt u voor de desbetreffende producten te kopen.  Ook als wij de ontvangst en verwerking van bestellingen per e-mail bevestigen, betekent een dergelijke bevestiging niet dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd.  Wij kunnen niet garanderen dat alle op de bestelling weergegeven artikelen op voorraad zijn op het moment dat uw bestelling wordt verzonden. Op elk moment voorafgaand aan verzending behouden wij het recht om uw bestelling geheel of gedeeltelijk af te keuren of te annuleren. Wanneer wij dat doen, zullen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen via de contactgegevens die wij hebben gekregen in verband met uw bestelling. U stemt ermee in dat u niet zult proberen de vermelde hoeveelheidsbeperkingen te overschrijden (behalve waar dit wordt gespecificeerd), de voorwaarden voor specifieke aanbiedingen of promoties te schenden of bestellingen te plaatsen via de Site als wij u hebben laten weten dat u geen bestellingen mag plaatsen via de Site.

Betaling. We accepteren alleen de op de Site vermelde betalingsmethoden. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt, verklaart u dat de informatie juist is en dat het u is toegestaan de voorziene betalingsmethode te gebruiken. Wanneer uw betalingsmethode is verstreken of om een andere reden niet meer geldig is op het moment dat wij proberen om u de kosten in rekening te brengen, blijft u verantwoordelijk voor betaling, en voor alle kosten die wij maken bij het innen van onbetaalde bedragen, waaronder, maar niet beperkt tot advocaten- en incassokosten.

Verzending naar onze retailklanten. Verzendopties en desbetreffende kosten worden tijdens het besteltraject vastgesteld. Het postbedrijf van de VS levert aan postbussen. Deze methode kan uw bestelling vertragen. Houd er rekening mee dat de verzendopties Volgende werkdag en Tweede werkdag niet beschikbaar zijn voor postbusbezorging. Wij sturen u e-mails met updates over de status van uw bestelling zodra deze beschikbaar zijn. Er gelden mogelijk extra kosten voor verzendingen naar Alaska en Hawaï. 

Verzending naar adressen buiten de VS is beperkt mogelijk, en kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, kosten en beperkingen. Dergelijke gegevens worden tijdens de afrekening verstrekt. Indien u vragen hebt of aanvullende informatie over verzending naar adressen buiten de VS wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie in de paragraaf "Hoe contact met ons op te nemen" hieronder.

De vermelde verzendtermijnen en geschatte levertijden zijn slechts schattingen en niet bindend. Wanneer een product tussen bestelling en verwerking niet meer verkrijgbaar is, zullen wij uw bestelling annuleren en proberen wij u daarvan op de hoogte te stellen via de contactgegevens die wij in verband met uw bestelling hebben gekregen. Het eigendomsrecht en het risico van verlies of schade van de producten worden aan u overgedragen zodra de producten aan de vervoerder zijn geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om vorderingen bij de vervoerder in te dienen voor beschadigde en/of zoekgeraakte verzendingen.

Retourzendingen. Het beleid inzake retourzendingen is te lezen op de desbetreffende Site.  Wij behouden ons het recht voor te weigeren terug te betalen of krediet te verlenen, alsmede het recht de kosten voor retourzending bij u te verhalen, als de producten die u terugstuurt: (1) niet in aanmerking komen voor retourzending, overeenkomstig het desbetreffende beleid inzake retourzendingen of de voorwaarden voor specifieke aanbiedingen of promoties; of (2): schade blijken te hebben geleden na bij u te zijn afgeleverd, onder meer als gevolg van verkeerd gebruik door u. Wij aanvaarden pas het eigendomsrecht van teruggestuurde producten nadat ze zijn aangekomen en verwerkt op onze aangewezen retourlocatie.

De voorwaarden en het beleid inzake retourzendingen kunnen variëren. Raadpleeg voor aanvullende bijzonderheden het beleid inzake retourzendingen van de Site waarop u de aankoop doet. Wanneer de voorwaarden en het beleid inzake retourzendingen voor een bepaalde Site afwijken van wat de Voorwaarden hierboven vermelden, zijn deze specifieke voorwaarden en het beleid inzake retourzendingen van kracht.

9. Prijsvragen en loterijen

Life Fitness kan loterijen en prijsvragen aanbieden die mogelijk worden gehost door derden of in samenwerking met hen worden aangeboden. Voor deze prijsvragen en loterijen kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden. De geldende voorwaarden zullen op dezelfde plek gepubliceerd worden als waar informatie wordt ingewonnen over deelname aan de prijsvragen of loterijen. Indien de andere voorwaarden niet overeenkomen met deze Voorwaarden, gelden de andere voorwaarden voor die prijsvraag of loterij.  

10. Intellectueel eigendom

Alle content op de Site, waaronder tekst, ontwerpen, grafieken, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces en software, al het intellectueel eigendom van Life Fitness, en de selectie en rangschikking van dit alles, zijn het exclusieve eigendom van Life Fitness, van zijn contentleveranciers en van eigenaren van desbetreffende handelsmerken, en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere geldende wetten. Het kopiëren, downloaden en/of afdrukken van content op de Site is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik toegestaan, op voorwaarde dat u geen verklaring van auteursrecht, handelsmerk of andere kennisgeving betreffende intellectueel eigendom van de content verwijdert of wijzigt. Er geldt een uitdrukkelijk verbod voor ander gebruik van content op de Site of content die van de Site is verkregen, waaronder, maar niet beperkt tot, de wijziging, distributie, verzending, uitvoering, uitzending, publicatie, licentiëring, reverse-engineering, overdracht, verkoop of vervaardiging van afgeleide werken van content verkregen van de Site. Life Fitness, zijn contentleveranciers en desbetreffende eigenaren van handelsmerken behouden het volledige eigendomsrecht over de op de Site geleverde content, met inbegrip van alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. Niets op de Site zal worden uitgelegd als het impliciet, via rechtsverwerking of anderszins verlenen van enig(e) toestemming of recht om op de Site weergegeven content, waaronder handelsmerken, logo’s of dienstmerken, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij anders hierin beschreven. Life Fitness behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk op en aan de Site en de content ervan worden verleend.

Via de Site kunnen wij intellectueel eigendom beschikbaar stellen aan verkopers en andere derden met wie wij aanvullende overeenkomsten hebben gesloten. In sommige gevallen worden deze materialen onderworpen aan afzonderlijke overeenkomsten of voorwaarden, die op de betrokken Site worden gepubliceerd, of zijn er afzonderlijke aanmeldgegevens voor nodig. 

11. Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act

Life Fitness respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat content op de Site gekopieerd is op een wijze die het auteursrecht op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten schendt, stuur dan de volgende informatie naar de hieronder vermelde tussenpersoon voor de Digital Millennium Copyright Act:

Life Fitness

Life Fitness Privacy Office
T.a.v.: Law Department/Copyright Agent
Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018, VS

Telefoon: +1 (800) 735-8867

E-mail: privacy@lifefitness.com

Om in behandeling te kunnen worden genomen, moet het bericht AL het volgende bevatten:

 1. een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger van de eigenaar;
 2. identificatie van het werk waarvan het auteursrecht zou zijn geschonden;
 3. voldoende informatie om het vermeende schendende materiaal op de Site te vinden;
 4. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie, zodat Life Fitness contact kan opnemen met de persoon die het bericht heeft gestuurd;
 5. een verklaring dat de persoon die het bericht heeft gestuurd te goeder trouw acht dat voor het gebruik van het vermeende schendende materiaal geen toestemming is gegeven door de eigenaar van het auteursrecht of z’n vertegenwoordiger, of dat dit gebruik wettelijk niet is toegestaan, en
 6. een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, dat de persoon die het bericht heeft gestuurd de eigenaar van het auteursrecht is of anderszins gemachtigd is de eigenaar van het auteursrecht te vertegenwoordigen.

Life Fitness is geenszins verplicht enige actie te nemen op grond van een bericht van vermeende schending, en behoudt het absolute recht en de beoordelingsvrijheid om informatie en/of materiaal van de Site te verwijderen.

12. Geschillenregeling

Als u een geschil met of een vordering ("Vordering") bij Life Fitness hebt die voortkomt uit of verband houdt met de Site, deze Voorwaarden, een via de Site verworven product, of communicatie tussen u en ons betreffende de Site, en de Vordering niet wordt opgelost door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in de paragraaf "Hoe contact met ons op te nemen" van deze Voorwaarden, komen u en wij overeen deze geschillen te beslechten via individuele bindende arbitrage of via een individuele procedure bij een rechtbank voor geringe vorderingen. Collectieve arbitrage en stappen zijn niet toegestaan, en uw Vordering mag niet worden samengevoegd met de vordering van een andere persoon. Deze paragraaf 12 blijft ook geldig na beëindiging van uw gebruik van de Site en van ieder Gebruikersaccount dat u mogelijk hebt.

Op grond van deze paragraaf 12 geven u en Life Fitness elk het recht op naar de rechter te stappen en een Vordering aan een rechter of een jury voor te leggen, met uitzondering van een rechtbank voor geringe vorderingen. De bepalingen van deze paragraaf 12 vormen voor u en Life Fitness een schriftelijke overeenkomst om Vorderingen te laten arbitreren onder de Federal Arbitration Act of om Vorderingen aan een rechtbank voor geringe vorderingen voor te leggen. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en door u en Life Fitness worden ondertekend.

Voordat u een arbitrageprocedure begint of een rechtbank voor geringe vorderingen inschakelt in verband met uw Vordering, moet u ons eerst een schriftelijke kennisgeving van uw vordering ("Kennisgeving") toesturen.  De Kennisgeving moet (1) aangetekend worden verstuurd; (2) gericht worden aan Life Fitness, ter attentie van: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018; (3) een beschrijving bevatten van de aard van uw Vordering; en (4) een specificatie bevatten van de schade en andere door u verlangde redres.  U moet ons deze Kennisgeving doen toekomen binnen een jaar nadat uw Vordering is ontstaan.  Anders doet u afstand van uw Vordering.  Indien wij en u de Vordering niet binnen 30 dagen na onze ontvangst van uw Kennisgeving hebben opgelost, begint u of beginnen wij een arbitrageprocedure of wordt de Vordering voorgelegd aan een rechtbank voor geringe vorderingen.

Een dergelijke arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") en conform haar regels door een enkele arbiter uitgevoerd. Deze regels zijn onder andere, zonder beperkingen, de Consumer Arbitration Rules van de AAA, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.adr.org of door te bellen naar (+1) 800-778-7879. De arbiter zal deze Voorwaarden toepassen en eraan gebonden zijn, en daarnaast geldende wetten en de feiten toepassen, en zijn/haar uitspraak met redenen omkleden.  In gevallen waarbij de geldende voorschriften voorzien in een persoonlijke hoorzitting, zal deze hoorzitting, op uw verzoek, plaatsvinden in het Amerikaanse district (of in de gemeente) waar u woont, en anders in Chicago (Illinois). 

Voor Vorderingen die niet hoger zijn dan $ 50.000 betalen wij alle proces- en arbitragekosten, tenzij de arbiter vindt dat de arbitrage overbodig was of voor een oneigenlijk doel werd ingesteld.  Indien de arbiter u een schadevergoeding toekent die groter is dan ons laatste schriftelijke schikkingsvoorstel voor het begin van de arbitrage, betalen wij u meer dan $ 1000 of het toegekende bedrag.

13. DISCLAIMERS

HET GEBRUIK VAN DE SITE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS". WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR UW TOEGANG TOT DE SITE OF EEN FUNCTIE OF ONDERDEEL DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. LIFE FITNESS VRIJWAART ZICH UITDRUKKELIJK VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT HET MATERIAAL OP DE SITE GEEN INBREUK INHOUDT, ALSMEDE IMPLICIETE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT PRESTATIES OF HANDELINGEN; DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN; DAT DE SITE OF DE CONTENT ERVAN BESCHIKBAAR BLIJFT; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE ZORGT DAT DE SITE BESCHIKBAAR IS VRIJ VAN VIRUSSEN ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, JUIST EN TIJDIG ZAL ZIJN. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT ALLE VERSTUURDE OF ONTVANGEN INFORMATIE TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE VAN LIFE FITNESS OF VIA OF VAN DE SITE WORDT VERKREGEN KAN ALS ENIGE VORM VAN GARANTIE WORDEN BESCHOUWD. LIFE FITNESS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN AF TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE CONTENT OP DE SITE VOOR WAT BETREFT HUN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LIFE FITNESS STELT DE SITE GRATIS BESCHIKBAAR. U BEGRIJPT EN ERKENT UW VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN U BEGRIJPT DAT DIT GEBRUIK GEHEEL VOOR EIGEN RISICO EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN IS. LIFE FITNESS, GELIEERDE PARTIJEN, VERKOPERS OF LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VOORTKOMEND OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEND MET DE SITE, OF MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID DE SITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR OP DE SITE IS GEADVERTEERD OF DIE VIA DE SITE ZIJN VERKREGEN, DE VERWIJDERING DOOR LIFE FITNESS VAN MATERIAAL DAT NAAR ZIJN SITE IS VERZONDEN OF EROP IS GEPUBLICEERD, OF ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, NOCH DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER LIFE FITNESS OF AAN LIFE FITNESS VERBONDEN ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE KANS OP SCHADE. INDIEN CONTENT VAN DE SITE WORDT GEDOWNLOAD, WORDT DIT UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO EN DISCRETIE GEDAAN. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTKOMEN UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. LIFE FITNESS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN OF VERTRAGING IN ONZE PRESTATIES DOOR EEN OORZAAK DIE REDELIJKERWIJS BUITEN ONZE MACHT LIGT, WAARONDER OORLOGSHANDELINGEN, OVERMACHT, HET HANDELEN VAN EXPEDITEURS OF ANDERE DIENSTVERLENENDE DERDEN, AARDBEVINGEN, OVERSTROMINGEN, EMBARGO’S, OPROER, SABOTAGE, ARBEIDSTEKORT OF ARBEIDSGESCHIL, OVERHEIDSHANDELEN, STROOMUITVAL OF UITVAL VAN INTERNET OF COMPUTERAPPARATUUR. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT ONBEPERKT VOOR SCHADE OF VERWONDINGEN VOORTKOMEND UIT TEKORTSCHIETEN, FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, GECORRUMPEERDE BESTANDEN, STORINGEN IN COMMUNICATIELIJNEN, SYSTEEMUITVAL, VERLIES VAN INKOMSTEN, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES VAN OF GEBRUIK VAN EEN DOSSIER OF VAN DATA, EN ANDERE TASTBARE OF NIET-TASTBARE VERLIEZEN. GEBRUIKERS VAN DE SITE ERKENNEN SPECIFIEK EN STEMMEN ERMEE IN DAT LIFE FITNESS EN ZIJN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE SITE. UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VOOR DE BOVENVERMELDE VORDERINGEN IS OM HET GEBRUIK VAN DE SITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

15. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Life Fitness en gelieerde partijen en hun bestuurders, directeuren, medewerkers, opdrachtnemers, gemachtigden, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, en leveranciers schadeloos te stellen, te behoeden en te vrijwaren tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, waaronder redelijke advocatenkosten en proceskosten, die voortkomen uit of het gevolg zijn van het gebruik van de Site en schendingen van deze Voorwaarden. Als u een technische verstoring van de Site of van de uitzendsystemen van de Site veroorzaakt, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor verlies, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, waaronder redelijke advocatenkosten en proceskosten, die voortkomen uit of het gevolg zijn van die verstoring. Life Fitness behoudt zich het recht voor om op eigen kosten als enige de verdediging en het beheer op zich te nemen van een zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling, en in dat geval komt u overeen dat u met Life Fitness samenwerkt ter verdediging van een dergelijke zaak.

16. Jurisdictie

De Site wordt beheerd door Life Fitness vanuit zijn kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de wetten van de staat Illinois. Indien de Site wordt bezocht vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, wordt dit uitsluitend op uw eigen risico en discretie gedaan, met dien verstande dat de wetten die in het buitenland van toepassing zijn mogelijk niet van toepassing zijn op de Site.

17. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen tezamen met de gepubliceerde beleidslijnen en bedrijfsregels de gehele overeenkomst van Life Fitness en Gebruikers en doen alle voorafgaande of gelijktijdige mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot de Site teniet.

18. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen geheel van kracht.

19. Hoe contact met ons op te nemen

Vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden of de Site kunt u sturen naar:

 • E-mail: privacy@lifefitness.com
 • Telefoon: +1 (800) 735-3867
 • Post: Life Fitness , ter attentie van: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.