Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.
brand-gym-cardio-equipment-treadmill-powermill-860

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN LIFE FITNESS (ATLANTIC) BV

Ingangsdatum: 2022/01/01

1. Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Life Fitness: Life Fitness (Atlantic) BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd in Rotterdam en feitelijk gevestigd op het adres (2992 LB) Bijdorpplein 25-31 in Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24254910;
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap aan wie een aanbod wordt gedaan of met wie een overeenkomst wordt gesloten door Life Fitness;
 3. Derde(n): iedere partij die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, niet zijnde Life Fitness (Atlantic) BV of Klant. Onder derde(n) wordt mede verstaan aan Life Fitness (Atlantic) BV gelieerde (rechts)personen, al dan niet toebehorend aan de firma waarvan Life Fitness (Atlantic) BV deel uitmaakt;
 4. Merkenfamilie van Life Fitness: de merkproducten van Life Fitness, Cybex, SciFit, Indoor Cycling Group (ICG) of Hammer Strength, welke wij u conform deze overeenkomst moeten leveren zoals bevestigd op onze orderbevestiging.
 5. Abonnementsdiensten: de producten en diensten die door Klant online via een link of via een orderbevestiging met verwijzing naar de Abonnementsovereenkomst van Life Fitness worden besteld, op proef of tegen betaling, en online beschikbaar worden gesteld door Life Fitness via de van toepassing zijnde inloglink voor abonnees en andere door Life Fitness aangewezen webpagina's.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Life Fitness.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door Life Fitness uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in de met Life Fitness gesloten overeenkomst prevaleert datgene wat in de overeenkomst is bepaald.

1.5. Een verwijzing van Klant naar andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden heeft geen effect. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

2. Aanbiedingen

2.1 Onder een aanbieding wordt verstaan iedere offerte van Life Fitness.

2.2 Iedere aanbieding is vrijblijvend en vervalt 30 dagen na dagtekening, tenzij in de betreffende aanbieding anders is bepaald.

2.3 Met betrekking tot eventuele in een aanbieding verstrekte bijzonderheden dient Klant rekening te houden met de gebruikelijke toleranties en (kleine) wijzigingen en aanpassingen, voor zover deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst adequaat te kunnen uitvoeren.

2.4 Voor zover tekeningen, monsters, voorbeelden, modellen e.d. voorafgaand aan of bij het uitbrengen van een aanbieding door Life Fitness zijn verstrekt, dienen deze slechts ter illustratie en kunnen geen rechten aan deze producten worden ontleend.

2.5 Alle door Life Fitness ten behoeve van Klant verstrekte tekeningen, monsters, voorbeelden, modellen en dergelijke dienen op eerste verzoek onverwijld aan Life Fitness te worden geretourneerd.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De door Life Fitness opgestelde en door Klant ondertekende aanbieding wordt geacht van kracht te zijn en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer te geven, behalve de leveringsdatum die in de orderbevestiging staat.

3.2 Life Fitness dient na schriftelijke aanvaarding van het aanbod een orderbevestiging op te stellen.

4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Gewenste wijzigingen in de overeenkomst dienen door Klant tijdig schriftelijk aan Life Fitness te worden meegedeeld. Het risico van mondeling gecommuniceerde wijzigingen komt voor rekening van Klant.

4.2 Life Fitness is slechts aan wijzigingen gebonden indien en voor zover zij de wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk aan Klant heeft bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen leiden tot een wijziging van de overeengekomen prijzen en termijnen.

4.3 Wijzigingen in de overeenkomst die leiden tot minder afname dan oorspronkelijk overeengekomen zullen een voortijdige beëindiging van dat deel van de overeenkomst met zich meebrengen. Het bepaalde in artikel 16.3 van deze algemene voorwaarden is in dat geval van toepassing.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro's, exclusief btw, porto-, transport- en installatiekosten, en zijn gebaseerd op de kostenfactoren die van toepassing waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De prijs voor alle producten is Delivered Duty Paid (DDP), inclusief invoerrechten en exclusief btw conform de Incoterms 2020.

5.2 Life Fitness is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, een verhoging van kostenfactoren en/of veranderende marktomstandigheden, een correctie voor inflatie, indien de gevraagde leveringsdatum meer dan 4 maanden na de datum van de aan Klant verstrekte orderbevestiging zal zijn (zelfs indien deze orderbevestiging niet wordt ondertekend), indien een eventuele vertraging die valt binnen de verantwoordelijkheden van Klant ertoe leidt dat de daadwerkelijke leveringsdatum meer dan 4 maanden na de datum van de orderbevestiging is, de werkelijke leveringsdatum meer dan 4 maanden na de orderbevestiging is (behalve indien er sprake was van een vertraging die enkel de schuld is van Life Fitness), of op grond van een verplichting van Life Fitness uit hoofde van de wet.

5.3 Door wereldwijde schommelingen in transportkosten waarop Life Fitness geen invloed kan uitoefenen, is Life Fitness op het moment van verzending gerechtigd haar prijzen te wijzigen als gevolg van wijziging van vracht en installatie in overeenstemming met overeenkomstige verhogingen van de door vrachtvervoerders opgelegde kosten en/of in verband met het uitvoeren van de installatie.

Artikel 5.2 en 5.3 komen bovenop andere rechtsmiddelen die op grond van deze voorwaarden beschikbaar zijn.

6. Betaling

6.1 De koopprijs is volledig verschuldigd zodra de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.2 Betaling dient in één bedrag en voorafgaand aan de levering en installatie plaats te vinden.

6.3 Indien Life Fitness en Klant anders zijn overeengekomen, kan betaling in termijnen plaatsvinden, waarbij de eerste termijn ten minste 50% van de aankoopprijs bedraagt, maar enkel indien dit in de overeenkomst is vastgelegd. De eerste termijn dient voorafgaand aan de levering te worden betaald. De laatste termijn dient na levering te worden betaald. De betalingstermijn bedraagt acht dagen, tenzij partijen anders overeenkomen.

6.4 PBetalingen zullen steeds zonder korting of verrekening plaatsvinden.

6.5 In geval van niet tijdige betaling is Life Fitness gerechtigd de levering onmiddellijk op te schorten zonder schadeplichtig te zijn. Eventuele extra kosten naar aanleiding van de opschorting komen voor rekening van Klant.

6.6 Bij niet tijdige betaling is Klant zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd in de zin van artikel 6:119a BW, alsmede vergoeding van de incassokosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, met een minimum van € 40,-.

6.7 In geval van niet-betaling en/of herhaalde financiële moeilijkheden aan de zijde van Klant is Life Fitness gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen en alle reeds geleverde maar nog niet betaalde producten terug te vorderen, zonder schadeplichtig te zijn en onverminderd de overige rechten van Life Fitness. Eventuele kosten die voortvloeien uit de opzegging komen voor rekening van Klant.

7. Zekerheid

7.1 Life Fitness is te allen tijde bevoegd zekerheid te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Klant is verplicht op eerste verzoek van Life Fitness afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

7.3 De door Klant aangeboden zekerheid dient zodanig te zijn dat alle vorderingen van Life Fitness en de daarbij behorende rente en kosten naar behoren zijn gedekt. De aangeboden zekerheid dient voorts zodanig te zijn dat Life Fitness op eenvoudige wijze kosten kan verhalen.

7.4 Indien Klant de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is Life Fitness gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen en de reeds geleverde maar nog niet betaalde producten terug te vorderen, zonder schadeplichtig te zijn en onverminderd de overige rechten van Life Fitness. Eventuele kosten die voortvloeien uit de opzegging komen voor rekening van Klant.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de geleverde producten berust bij Life Fitness zolang de betalingsverplichtingen niet volledig zijn nagekomen door Klant, waaronder mede wordt verstaan de betaling van kosten, rente en schadevergoeding wegens niet-nakoming door Klant..

8.2 Zolang de eigendom niet is overgegaan, zal Klant de producten niet vervreemden, verhuren, in gebruik geven, uit zijn bedrijf verwijderen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

8.3 lant is verplicht op eerste verzoek van Life Fitness de producten ter beschikking te stellen aan Life Fitness en zijn medewerking te verlenen aan het retourneren van de producten aan Life Fitness of aan door Life Fitness aangewezen personen.

8.4 CKlant verleent aan Life Fitness, dan wel door Life Fitness aan te wijzen personen, de onherroepelijke bevoegdheid om de locatie te betreden waar de producten zich bevinden ten behoeve van de terugname van de producten.

9. Recht van retentie

9.1 Indien Life Fitness producten in haar bezit heeft die toebehoren aan Klant, dan is Life Fitness gerechtigd de afgifte daarvan op te schorten zolang zij de door Klant verschuldigde betalingen nog niet heeft ontvangen.

10. Uitvoering van de overeenkomst

10.1 De uitvoering van de overeenkomst vangt aan nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

10.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst kan Life Fitness ervoor kiezen om gebruik te maken van de producten/diensten van derden. De kosten hiervan zijn voor rekening van Klant. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van vertraging in de levering van producten en/of diensten van derden is niet voor rekening en risico van Life Fitness. Life Fitness is niet aansprakelijk voor gebreken of tekortkomingen in de producten en/of diensten van derden.

10.3 De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van de door Klant te verstrekken informatie en gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om de juistheid, volledigheid en consistentie van de verstrekte informatie en gegevens te waarborgen. Life Fitness is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of schade als gevolg van de door Klant verstrekte gegevens.

10.4 Indien Life Fitness onjuistheden, onvolledigheden of inconsistenties constateert in de door Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte informatie en gegevens, dan zal zij Klant daarvan op de hoogte stellen en de uitvoering opschorten totdat Klant de geconstateerde fouten heeft hersteld. Life Fitness zal de door Klant verstrekte informatie en gegevens niet op fouten onderzoeken.

10.5 Klant is verplicht om:

 1. alle relevante, noodzakelijke en gewenste informatie en gegevens te verstrekken die op deze zaak betrekking hebben;
 2. Life Fitness of door of namens Life Fitness ingeschakelde derden toegang te verlenen tot alle locaties en ruimtes voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 3. zijn medewerking te verlenen en alles in het werk te stellen om Life Fitness en de genoemde derden in staat te stellen om de overeenkomst uit te voeren.

10.6 Eventuele vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van bovengenoemde verplichtingen komt geheel voor rekening en risico van Klant.

10.7 De door Life Fitness opgegeven termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de leveringstermijnen, worden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, maar worden in geen enkel geval als fatale termijnen beschouwd.

10.8 Indien de uitvoering van de overeenkomst in gedeelten of fasen dient plaats te vinden, dan heeft Life Fitness het recht een volgend onderdeel of volgende fase op te schorten totdat het voorgaande onderdeel of fase door Klant is geaccepteerd en betaald. Eventuele extra kosten naar aanleiding van de opschorting komen voor rekening van Klant.

11. Levering, transport en installatie

11.1 Levering geschiedt door levering van de producten op het adres zoals vermeld op de orderbevestiging, op werkdagen tijdens kantooruren. Klant is verplicht de producten te accepteren op de overeengekomen locatie en op het moment dat deze ter plaatse worden aangeboden.

11.2 Een door Life Fitness in te schakelen derde zal zorgdragen voor transport en installatie. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van Klant.

11.3 Klant zorgt ervoor dat de plaats van levering voldoet aan de volgende criteria:

 1. de ruimte is bereikbaar en goed toegankelijk;
 2. de ruimte kan goed worden beveiligd;
 3. de vloer is schoon en vlak;
 4. de ruimte is voorzien van elektriciteit, verlichting, verwarming, water en voldoende ventilatie.

11.4 Indien de ruimte niet voldoet aan de hierboven beschreven criteria, zal Klant Life Fitness zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen voor de levering, hiervan op de hoogte stellen.

11.5 In het geval dat omstandigheden het gebruik van een lift, takel, kraan of andere hulpmiddelen noodzakelijk maken, dient Klant Life Fitness zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen voor levering, hiervan op de hoogte te stellen. De kosten verbonden aan het gebruik van dergelijke hulpmiddelen zijn voor rekening van Klant.

11.6 Indien de levering niet kan plaatsvinden als gevolg van het niet voldoen aan de in dit artikel genoemde criteria, Klant de leveringsdatum uitstelt of de levering van de producten niet accepteert, dan zal Life Fitness de producten gedurende maximaal dertig dagen in opslag houden. De opslagkosten, vermeerderd met de bijkomende kosten van verzekering, transport en het opnieuw verzorgen van de levering van de producten, zijn voor rekening van Klant. Indien de levering na het verstrijken van deze termijn niet kan plaatsvinden, is Life Fitness bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen en de reeds geleverde maar nog niet betaalde producten terug te vorderen, zonder schadeplichtig te zijn en onverminderd de overige rechten van Life Fitness. Eventuele kosten die voortvloeien uit de opzegging komen voor rekening van Klant.

12. Risico-overgang

12.1 Het risico gaat over op het moment van levering of zodra de producten in de macht van Klant worden gebracht.

12.2 Indien de levering niet kan plaatsvinden als gevolg van het niet voldoen door Klant aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 11, dan gaat het risico over op het moment dat de levering zou hebben plaatsgevonden indien Klant aan de voorwaarden zou hebben voldaan. De bevestiging van de leveringsdatum is hierbij bepalend.

13. Inspectie

13.1 CKlant is verplicht de producten na installatie te inspecteren en eventuele geconstateerde gebreken op de afleveringsbon vast te leggen. Indien de levering plaatsvindt zonder daaropvolgende installatie, dan dient Klant dit op de afleveringsbon te vermelden. Klant is in ieder geval verplicht de producten binnen twee werkdagen na ontvangst op gebreken te inspecteren en Life Fitness binnen deze termijn een adequate schriftelijke omschrijving van geconstateerde gebreken te verstrekken. Na het verstrijken van deze termijn worden de producten geacht te zijn geleverd conform de specificaties van de overeenkomst.

13.2 Indien Life Fitness een gebrek gegrond acht, kan Life Fitness naar eigen inzicht:

 1. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig aanpassen;
 2. het geleverde door een zaak met dezelfde specificaties vervangen of repareren, waarbij de vervangen producten of onderdelen aan Life Fitness dienen te worden geretourneerd;
 3. het geleverde terugnemen en de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zulks onder terugbetaling van het door Klant betaalde factuurbedrag en zonder schadeplichtig te zijn.

13.3 In voorkomende gevallen dient Klant Life Fitness, dan wel de door Life Fitness ingeschakelde derden, onmiddellijk alle gelegenheid te geven voor en medewerking te verlenen aan het herstel van eventuele gebreken.

13.4 Een tekortkoming die het gebruik van het geleverde niet ernstig hindert, zoals het niet (volledig) beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, wordt niet aangemerkt als een gebrek in de zin van dit artikel.

13.5 Door Klant aangebrachte wijzigingen in de producten zijn voor rekening en risico van Klant. Life Fitness is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gebreken of schade die het gevolg kunnen zijn van dergelijke wijzigingen.

14. Garantie

14.1 Een door Life Fitness aangeboden garantie betreft uitsluitend producten van de Merkenfamilie van Life Fitness.

14.2 Voor de producten van de merken van Life Fitness gelden verschillende specifieke garantietermijnen en deze gaan in op het moment van levering. De afleveringsbon is daarbij bepalend.

14.3 Eventuele claims onder een Garantie dienen onmiddellijk na constatering van een gebrek en uiterlijk binnen één week na ontdekking schriftelijk aan Life Fitness kenbaar te worden gemaakt in de vorm van een adequate omschrijving. Klant is verplicht om alle nodige maatregelen te treffen om schade als gevolg van of in verband met het geconstateerde gebrek te voorkomen.

14.4 Indien Life Fitness een claim onder de Garantie gegrond acht, dan heeft Life Fitness het recht het product of een deel van het product geheel naar eigen inzicht te vervangen of te repareren, waarbij de vervangen producten of onderdelen aan Life Fitness dienen te worden geretourneerd.

14.5 In voorkomende gevallen dient Klant Life Fitness, dan wel de door Life Fitness ingeschakelde derden, onmiddellijk alle gelegenheid te geven voor en medewerking te verlenen aan het herstel van eventuele gebreken.

14.6 Er wordt geen Garantie afgegeven of verlengd voor een gerepareerd of vervangen onderdeel.

14.7 Een claim onder de Garantie is niet mogelijk indien:

 1. er sprake is van gebreken of schade als gevolg van brand, explosie, overstroming, eigenschappen van het gebouw zoals stroomstoring, het niet beschikbaar stellen van een stroomvoorziening, weersomstandigheden, natuurramp, blootstelling aan water, corrosie, verkleuring van verf of plastic, roest, ongunstige omgevingsomstandigheden, misbruik, foutief gebruik, vandalisme, verwaarlozing of menselijk geweld, enzovoort;
 2. het een kwestie van normale slijtage is;
 3. de producten of onderdelen oneigenlijk of onzorgvuldig gebruikt zijn;
 4. veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen;
 5. het product of onderdeel niet is gebruikt of opgeslagen op de gebruikelijke wijze en/of op de wijze zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing;
 6. het product of onderdeel wordt gebruikt met ongepaste of verkeerde accessoires, of niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant;
 7. er wijzigingen zijn aangebracht in de producten of onderdelen, waaronder mede wordt verstaan wijzigingen, aanpassingen onderhoud of reparatiewerkzaamheden die niet door of namens Life Fitness worden uitgevoerd;
 8. de op de door Life Fitness geleverde producten aanwezige fabrieksmerken of merknamen, type- of identificatienummers of -tekens zijn verwijderd, beschadigd of gewijzigd;
 9. op enige andere wijze zonder de vereiste zorgvuldigheid en aandacht met de producten of onderdelen is omgegaan; of
 10. elke andere oorzaak die buiten de directe invloedssfeer van Life Fitness valt.

15. Abonnementsdiensten

15.1 For any Subscription Services purchased pursuant to the order confirmation, Customer agrees (a) to be bound by the terms hereof aVoor Abonnementsdiensten die op grond van de orderbevestiging worden afgenomen, stemt Klant ermee in (a) gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Abonnementsovereenkomst van Life Fitness, te vinden op https://www.lifefitness.com/nl-nl/legal/subscriptions; en (b) dat de in de factuur vermelde Abonnementstermijn gedurende de Abonnementsperiode niet zal kunnen worden opgezegd en automatisch verlengd wordt voor een Abonnementsperiode die gelijk is aan de alsdan aflopende Abonnementstermijn, tegen de dan geldende abonnementskosten van Life Fitness. Life Fitness of Klant kan ervoor kiezen om de Abonnementsdiensten aan het einde van de dan geldende Abonnementstermijn te beëindigen door middel van een kennisgeving overeenkomstig de Abonnementsovereenkomst.

16. Beëindiging

16.1 De overeenkomst eindigt zodra iedere partij aan al haar verplichtingen jegens de andere partij heeft voldaan.

16.2 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aan de zijde van Klant is slechts toegestaan met toestemming van Life Fitness en uitsluitend voor zover Klant door Life Fitness geleden schade vergoedt. Onder schadevergoeding wordt verstaan de vergoeding van alle door Life Fitness in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten en betaling van een bedrag gelijk aan het gedeelte van de overeenkomst dat reeds door Life Fitness is uitgevoerd. Voor bestellingen die door Klant binnen 90 dagen voorafgaand aan de gevraagde leveringsdatum worden geannuleerd, is een annuleringsvergoeding verschuldigd van twintig procent (20%) van de prijs.

16.3 Het bepaalde in artikel 16.2 is van overeenkomstige toepassing indien de opzegging een deel van de overeenkomst betreft.

16.4 Indien Klant failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, en/of wordt ontbonden of geliquideerd, heeft Life Fitness het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Iedere vordering die Life Fitness op Klant heeft of verkrijgt, is alsdan zonder ingebrekestelling opeisbaar.

17. Overmacht

17.1 Niet-nakoming door Life Fitness van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst levert geen verzuim op en leidt niet tot schadevergoeding indien de niet-nakoming rechtstreeks of indirect het gevolg is van:

 1. calamiteiten; diefstal, brand, overstroming, stroomstoring, natuurramp, onvermijdbare ongevallen, verborgen omstandigheden, menselijk geweld, oproer, opstand, verstoring van de openbare orde, oorlog, invasie, handelingen door buitenlandse vijanden, vijandigheden (ongeacht of hierbij al dan niet de oorlog wordt verklaard), opstand, revolutie, terroristische activiteiten, pandemie of epidemie, ziekten, quarantaine, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten;
 2. overheidsmaatregelen in Nederland of elders, in- en uitvoerbeperkingen, quotaregelingen, embargo's, wijzigingen in wetten, statuten, regelgeving en andere wettelijke voorschriften, beschikkingen of vonnissen die na de opdrachtbevestiging plaatsvinden; handelingen of bevelen van enige overheid, overheidsinstantie of overheidsfunctionaris;
 3. gebrek aan beschikbaarheid of niet beschikbaar zijn van arbeid, voorraden, materialen, uitrusting of systemen; onvoorziene gebeurtenissen met betrekking tot het transport;
 4. handelen of nalaten van fabrikanten en/of leveranciers, transportbedrijven en/of installateurs en gebreken in hulpmaterialen of vervoermiddelen; en
 5. andere catastrofes, (ver)storingen of soortgelijke gebeurtenissen die redelijkerwijs niet door Life Fitness kunnen worden verzekerd gelden als overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Life Fitness is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van bovenstaande.

17.2 Klant kan geen nakoming verlangen zolang de omstandigheden die buiten de macht van Life Fitness liggen voortduren.

17.3 In geval van overmacht is Life Fitness te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst mogelijk blijft, zonder schadeplichtig te zijn. Indien Life Fitness de overeenkomst wijzigt vanwege vertraging in de leveringsdatum of wijziging van de kosten, zal Life Fitness Klant ten minste tien (10) dagen van tevoren schriftelijk in kennis stellen van een eventuele verhoging van de prijzen of wijziging van de verwachte leveringsdatum.

17.4 Indien de omstandigheden die buiten de macht van Life Fitness liggen langer duren dan zes maanden, kan de overeenkomst door Klant worden opgezegd zonder dat Klant recht heeft op schadevergoeding.

17.5 Klant blijft in ieder geval gehouden tot betaling van alle door Life Fitness in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten en tot betaling van een bedrag gelijk aan het gedeelte van de overeenkomst dat door Life Fitness reeds is uitgevoerd voordat de overmacht zich voordeed.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Life Fitness is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van personen die deel uitmaken van de directie of het management van Life Fitness.

18.2 Schade als gevolg van handelen of nalaten van Klant en derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot transportbedrijven, installateurs en/of servicemedewerkers, is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.3 Schade als gevolg van wijzigingen in de producten of onderdelen daarvan, of het ongepast of onzorgvuldig gebruik van de producten of onderdelen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.4 De door Life Fitness te betalen schadevergoeding is steeds beperkt tot betaling van de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW en slechts voor zover deze kosten rechtstreeks verband houden met het voorval waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Life Fitness is nimmer gehouden tot vergoeding van geleden verliezen of gederfde winst. Vergoeding van gevolgschade is uitgesloten.

18.5 De door Life Fitness te betalen schadevergoeding zal in geen geval hoger zijn dan het maximum dat in het desbetreffende geval op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of, indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of indien het betreffende geval niet verzekerd is, het bedrag dat Klant op grond van de overeenkomst verschuldigd is. Het maximumbedrag aan schadevergoeding wordt in ieder geval vastgesteld op € 5.000,-.

19. Veiligheidsmaatregelen

19.1 Het is de verantwoordelijkheid van Klant om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om de veiligheid van derden te garanderen in verband met het gebruik van de geleverde producten, ongeacht of Klant daartoe wettelijk of op grond van de overeenkomst verplicht is.

19.2 Indien in de loop der tijd nieuwe technologieën, inzichten of andere omstandigheden een hoger veiligheidsniveau wenselijk of noodzakelijk maken, dan dient Klant alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van derden in verband met het gebruik van de geleverde producten te garanderen.

19.3 Life Fitness is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nemen van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen of het niet (laten) doorvoeren van aanpassingen door Klant. Klant vrijwaart Life Fitness voor alle schade of aanspraken van derden.

20. Vrijwaring

20.1 Life Fitness is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde producten en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik.

20.2 Klant vrijwaart Life Fitness voor alle schade of aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de geleverde producten, met inbegrip van schade en aansprakelijkheid als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik door Klant of derden, waaronder de gebruikers van de geleverde producten.

20.3 Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de geleverde producten.

20.4 Klant vrijwaart Life Fitness voor alle schade of aansprakelijkheid die het gevolg is van niet-nakoming van bovenstaande.

21. Intellectuele eigendomsrechten

21.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten berusten bij Life Fitness, dan wel haar moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, tenzij de producten van een andere fabrikant of leverancier afkomstig zijn.

21.2 Klant zal zich onthouden van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten op de producten.

21.3 Klant zal geen aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten op de producten, documenten, bestanden, software e.d. of enige kopieën daarvan verwijderen. De hierboven genoemde aanduidingen dienen op dezelfde wijze op kopieën te worden getoond als deze op het origineel zijn weergegeven.

21.4 Life Fitness heeft het recht alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de in dit artikel genoemde rechten.

22. Contractovername

22.1 Life Fitness is bevoegd haar rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst over te dragen aan een derde. Klant verleent vooraf zijn medewerking aan een dergelijke overdracht.

23. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

23.1 Op alle door Life Fitness gedane aanbiedingen en door Life Fitness gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

23.2 Alle geschillen, ongeacht de aard ervan, die verband houden met of voortvloeien uit door Life Fitness gedane aanbiedingen en door Life Fitness gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.